Có 1 kết quả:

dūn cù

1/1

dūn cù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thúc giục, thôi thúc, giục giã

Từ điển Trung-Anh

(1) to press
(2) to urge
(3) to hasten