Có 1 kết quả:

jìng gào

1/1

jìng gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tell respectfully
(2) to announce reverentially