Có 1 kết quả:

jìng qǐ zhě

1/1

jìng qǐ zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Dear Sirs
(2) To Whom It May Concern