Có 1 kết quả:

jìng bài

1/1

jìng bài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to worship

Một số bài thơ có sử dụng