Có 1 kết quả:

jìng yān

1/1

jìng yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to offer a cigarette (to a guest)