Có 1 kết quả:

jìng chēng

1/1

jìng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) term of respect
(2) honorific