Có 1 kết quả:

jìng ér yuǎn zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to show respect from a distance (idiom)
(2) to remain at a respectful distance