Có 1 kết quả:

jìng jiǔ bù chī chī fá jiǔ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄔ ㄔ ㄈㄚˊ ㄐㄧㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to refuse a toast only to be forced to drink a forfeit
(2) fig. to hesitate to do sth until forced to do even more