Có 1 kết quả:

jìng guǐ shén ér yuǎn zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to respect Gods and demons from a distance (idiom); to remain at a respectful distance