Có 4 kết quả:

shǔshùshuò
Âm Pinyin: , shǔ, shù, shuò
Tổng nét: 13
Bộ: pù 攴 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノ一丨ノ丶フノ一ノ一ノ丶
Thương Hiệt: FVOK (火女人大)
Unicode: U+6570
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

1/4

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 數.

Từ điển Trần Văn Chánh

Nhiều lần, luôn luôn, thường: 幾死者數矣 Suýt chết đã mấy lần rồi (Liễu Tôn Nguyên: Bộ xà giả thuyết); 是時地數震裂,衆火頻降 Khi ấy đất thường động vỡ, nhiều trận hoả tai giáng xuống (Hậu Hán thư). 【數見不鮮】sác kiến bất tiên [shuò jiàn bùxian] Thường gặp chẳng mới mẻ gì (không có gì lạ). Xem 數 [cù], [shư], [shù].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Số: 人數太多 Số người nhiều quá; 奇數 Số lẻ; 偶數 Số chẵn;
② Mấy, vài: 數次 Mấy lần; 數日 Vài ngày;
③ Thuật số;
④ Toán thuật (một trong 6 môn học cơ bản thời xưa — gọi là lục nghệ);
⑤ (văn) Phép tắc, quy luật;
⑥ (văn) Vận mạng, số mạng;
⑦ (văn) Tài nghệ: 今夫弈之爲數,小數也 Nay đánh cờ là một tài nghệ, nhưng nó chỉ là một tài nghệ nhỏ thôi (Mạnh tử: Cáo tử thượng);
⑧ (văn) Lí lẽ: 以新旅與習故爭,其數不勝也 Đem khách mới cho tranh với bạn quen cũ, về lí lẽ thì sẽ không thắng được (Hàn Phi tử: Cô phẫn). Xem 數 [cù], [shư], [shuò].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đếm: 數不清 Đếm không xuể;
② Chỉ sự hơn: 我家就數他身子好 Nhà tôi chỉ có nó là khỏe hơn cả;
③ Kể: 不足數 Không đáng kể;
④ Kể tội, quở mắng: 數說 Quở trách, mắng. Xem 數 [cù], [shù], [shuò].

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nhặt: 數罟不入洿池Lưới nhặt không vào ao lớn (Mạnh tử: Lương Huệ vương thượng). Xem 數 [shư], [shù], [shuò].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 數

Từ ghép 2

shǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. một vài
2. đếm
3. kể ra, nêu ra

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 數.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 數

Từ điển Trung-Anh

(1) to count
(2) to count as
(3) to regard as
(4) to enumerate (sb's shortcomings)

Từ ghép 43

shù

giản thể

Từ điển phổ thông

số lượng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 數.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 數

Từ điển Trung-Anh

(1) number
(2) figure
(3) several
(4) CL:個|个[ge4]

Từ ghép 426

Ā fú jiā dé luó cháng shù 阿伏伽德罗常数Ā lā bó shù zì 阿拉伯数字bǎi fēn shù 百分数bàn shù 半数bàn shù yǐ shàng 半数以上bào shù 报数bèi chú shù 被除数bèi shù 倍数běn dǐ jì shù 本底计数bǐ huà shù 笔画数biàn shù 变数bō hán shù 波函数bō shù 波数bǔ shù 补数Bù ěr dài shù 布尔代数bù jì qí shù 不计其数bù míng shù 不名数bù zú chǐ shù 不足齿数cān shù 参数chā shù 差数cháng shù 常数chāo yuè shù 超越数chéng shù 乘数chōng shù 充数chōng tián yīn shù 充填因数chōu xiàng dài shù 抽象代数chū děng dài shù 初等代数chú shù 除数chún cuì shù xué 纯粹数学cì shù 次数còu shù 凑数dá shù 答数dà duō shù 大多数Dà Mài kè Zhǐ shù 大麦克指数Dà shù 大数dài fēn shù 带分数dài shù 代数dài shù cù 代数簇dài shù fāng chéng 代数方程dài shù hán shù 代数函数dài shù hán shù lùn 代数函数论dài shù hé 代数和dài shù jī běn dìng lǐ 代数基本定理dài shù jǐ hé 代数几何dài shù jǐ hé xué 代数几何学dài shù jié gòu 代数结构dài shù liàng 代数量dài shù qū miàn 代数曲面dài shù qū xiàn 代数曲线dài shù qún 代数群dài shù shì 代数式dài shù shù yù 代数数域dài shù tuò pū 代数拓扑dài shù xué 代数学dài shù xué jī běn dìng lǐ 代数学基本定理dān shù 单数dǎo hán shù 导函数dǎo shù 导数Dào Qióng sī zhǐ shù 道琼斯指数dào shù 倒数děng bǐ jí shù 等比级数děng bǐ shù liè 等比数列děng chā jí shù 等差级数děng chā shù liè 等差数列dǐ shù 底数diǎn jī shù 点击数diǎn shù 点数diàn zǐ céng shù 电子层数diàn zǐ shù jù jiāo huàn 电子数据交换dìng shù 定数dú shù 读数duàn liè mó shù 断裂模数duàn shù 段数duī lěi shù lùn 堆垒数论duì shù 对数duì shù hán shù 对数函数dūn shù 吨数duō shù 多数duō shù dǎng 多数党duō shù jué 多数决duō zhí hán shù 多值函数èr cì hán shù 二次函数èr xiàng shì xì shù 二项式系数fǎ dìng rén shù 法定人数fǎn hán shù 反函数fàn dài shù 泛代数fàn shù 范数fàng dà bèi shù 放大倍数fēi duì chèn shì shù jù yòng hù xiàn 非对称式数据用户线fēi fù shù 非负数fēi shù zì 非数字fēi zhèng shù 非正数fēn shù 分数fēn shù guà shuài 分数挂帅fēn shù xiàn 分数线fú diǎn shù 浮点数fù biàn hán shù 复变函数fù biàn hán shù lùn 复变函数论fù shù 复数fù shù 负数fù shù píng miàn 复数平面fù shù xíng shì 复数形式fù shù yù 复数域fù zhěng shù 负整数Gài gé jì shù qì 盖革计数器gài lǜ hé shù lǐ tǒng jì 概率和数理统计gài shù 概数gǎn rǎn rén shù 感染人数gāo děng dài shù 高等代数gāo qīng shù zì diàn shì 高清数字电视gāo shù 高数gāo wéi dài shù cù 高维代数簇gè rén shù zì zhù lǐ 个人数字助理gōng bèi shù 公倍数gōng yuē shù 公约数gòng è fù shù 共轭复数gòng è xū shù 共轭虚数gòng xiǎng hán shù kù 共享函数库gǔ piào zhǐ shù 股票指数guāng xiān fēn bù shì shù jù jiē kǒu 光纤分布式数据接口guāng xiān fēn bù shù jù jiē kǒu 光纤分布数据接口hán shù 函数hào shù 号数hé chéng shù 合成数hé diàn hè shù 核电荷数hé shù 合数hé shù 和数Héng hé shā shù 恒河沙数Héng Shēng zhǐ shù 恒生指数Héng shēng Zhōng zī qǐ yè zhǐ shù 恒生中资企业指数hú cháng cān shù 弧长参数huí diào hán shù 回调函数hún shēn xiè shù 浑身解数huǒ shān bào fā zhǐ shù 火山爆发指数jī fēn cháng shù 积分常数jī hán shù 奇函数Jī ní xì shù 基尼系数jī shù 基数jī shù 奇数jī shù cí 基数词Jí ní xì shù 吉尼系数jí shǎo shù 极少数jí shù 级数jǐ hé jí shù 几何级数jǐ hé jí shù zēng zhǎng 几何级数增长jǐ hé píng jūn shù 几何平均数jì shù 计数jì shù fǎ 计数法jì shù guǎn 计数管jì shù lǜ yí 计数率仪jì shù qì 计数器jì shù zhě 计数者jì suàn shù xué 计算数学jiǎ fēn shù 假分数Jiān ní xì shù 坚尼系数jiǎn shù fēn liè 减数分裂jiāo huàn dài shù 交换代数jiāo huàn dài shù xué 交换代数学jié shù 劫数jié shù nán táo 劫数难逃jiě xī hán shù 解析函数jiě xī hán shù lùn 解析函数论jiè diàn cháng shù 介电常数Jīn róng Shí bào zhǐ shù 金融时报指数jìn dù xì shù 劲度系数jìn shù 尽数jiǔ gōng gé shù dú 九宫格数独jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù 居民消费价格指数jù shù 句数Jù wú bà hàn bǎo bāo Zhǐ shù 巨无霸汉堡包指数jué dà duō shù 绝大多数jué duì dà duō shù 绝对大多数jué duì shù zì 绝对数字làn yú chōng shù 滥竽充数Léi nuò shù 雷诺数lěi jiā zǒng shù 累加总数lěng rè dù shù 冷热度数lí sàn shù xué 离散数学Lǐ dài shù 李代数lǐ shù 礼数lián xù hán shù 连续函数líng shù 零数lù shù 路数luàn shù 乱数Luó mǎ shù zì 罗马数字Mǎ hè shù 马赫数méi sēn sù shù 梅森素数mì jí shù 幂级数Mín shù jì 民数记míng shù 名数mó hu shù xué 模糊数学mó shù 模数mó shù zhuǎn huàn qì 模数转换器mǔ hán shù 母函数ǒu hán shù 偶函数ǒu shù 偶数piào shù 票数pín shù 频数pín shù fēn bù 频数分布píng fāng píng jūn shù 平方平均数píng jūn shù 平均数píng jūn zhǐ shù 平均指数Pǔ lǎng kè cháng shù 普朗克常数qí shù 奇数qíng xù shāng shù 情绪商数qǔ yàng shù liàng 取样数量quān shù 圈数quán shù 全数rén kǒu shù 人口数rén shù 人数Rì jīng píng jūn zhǐ shù 日经平均指数Rì jīng zhǐ shù 日经指数rǒng shù 冗数sān jiǎo hán shù 三角函数shāng shù 商数Shàng zhèng zōng hé zhǐ shù 上证综合指数shǎo shù 少数shǎo shù mín zú 少数民族shǎo shù mín zú xiāng 少数民族乡shēn tǐ zhì liàng zhǐ shù 身体质量指数shí biàn hán shù 实变函数shí biàn hán shù lùn 实变函数论shí shù 十数shí shù 实数shí shù 识数shí shù jí 实数集shí shù zhí 实数值shǐ yòng shù liàng 使用数量shōu liǎn jí shù 收敛级数shòu shù yǐ jǐn 寿数已尽shǔ shù 数数shù bǎi 数百shù bǎi wàn 数百万shù bù duō 数不多shù cí 数词shù dú 数独shù é 数额shù fǎ 数法shù jù 数据shù jù chǔ lǐ 数据处理shù jù chuán shū 数据传输shù jù duàn 数据段shù jù jī 数据机shù jù jiē kǒu 数据接口shù jù jiè miàn 数据介面shù jù kù 数据库shù jù kù ruǎn jiàn 数据库软件shù jù liàn lù 数据链路shù jù liàn lù céng 数据链路层shù jù liàn lù lián jiē biāo zhì 数据链路连接标识shù jù liú 数据流shù jù tōng xìn 数据通信shù jù wā jué 数据挖掘shù jù wǎng luò 数据网络shù jù yā suō 数据压缩shù jù zǒng xiàn 数据总线shù jù zǔ 数据组shù lǐ 数理shù lǐ fēn xī 数理分析shù lǐ huà 数理化shù lǐ luó jí 数理逻辑shù liàng 数量shù liàng cí 数量词shù liàng fēn xī 数量分析shù liàng jī 数量积shù liàng jí 数量级shù liè 数列shù lùn 数论shù mǎ 数码shù mǎ chōng yìn 数码冲印shù mǎ gǎng 数码港shù mǎ huà 数码化shù mǎ sǎo miáo 数码扫描shù mǎ xiàng jī 数码相机shù mǎ zhào xiàng jī 数码照相机shù mó 数模shù mó zhuǎn huàn qì 数模转换器shù mù 数目shù nián 数年shù shí yì 数十亿shù wàn 数万shù wèi 数位shù wèi wǎng lù 数位网路shù wèi xìn hào 数位信号shù xiǎo shí 数小时shù xué 数学shù xué fēn xī 数学分析shù xué gōng shì 数学公式shù xué jiā 数学家shù xué mó xíng 数学模型shù xué wù lǐ 数学物理shù xué wù lǐ xué 数学物理学shù yǐ bǎi jì 数以百计shù yǐ qiān jì 数以千计shù yǐ wàn jì 数以万计shù yǐ yì jì 数以亿计shù yù 数域shù yuè 数月shù zhí 数值shù zhí fēn xī 数值分析shù zhí jiě 数值解shù zhǒng 数种shù zhōu 数周shù zhóu 数轴shù zhū 数珠shù zì 数字shù zì dǎo lǎn shè shī 数字导览设施shù zì diàn lù 数字电路shù zì diàn shì 数字电视shù zì fēn pín 数字分频shù zì huà 数字化shù zì mìng lǐ xué 数字命理学shù zì shí zhōng 数字时钟shù zì tōng xìn 数字通信shù zì wǎng 数字网shù zì xìn hào 数字信号shù zì yòng hù xiàn lù 数字用户线路shù zì zhōng 数字钟shù zǔ 数组shuāng shù 双数shùn xù shù 顺序数shuō huà suàn shù 说话算数shuō huà yào suàn shù 说话要算数sǐ wáng rén shù 死亡人数sì yuán shù 四元数sù shù 素数suàn shù 算数suàn shù jí shù 算术级数suàn shù píng jūn shù 算术平均数suí jī shù 随机数suì shù 岁数tào shù 套数tè shū hán shù 特殊函数tiáo hé píng jūn shù 调和平均数tóng bù shù wèi jiē céng 同步数位阶层tǒng jì shù jù 统计数据tuǒ yuán hán shù 椭圆函数Wéi jī shù jù 维基数据wéi shù 维数wěi shù 尾数wèi zhī shù 未知数wú lǐ shù 无理数wú shù 无数wú xiàn xiǎo shù 无限小数wù jià zhǐ shù 物价指数xī shù 悉数xì shù 系数xián shù 弦数xiàn xìng dài shù 线性代数xiāng jiāo shù 相交数xiàng liàng dài shù 向量代数xiāo fèi jià gé zhǐ shù 消费价格指数xiǎo shù 小数xiǎo shù diǎn 小数点xiè shù 解数xīn lǐ yǒu shù 心里有数xīn zhōng wú shù 心中无数xīn zhōng yǒu shù 心中有数xíng wéi shù jù 行为数据xiōng zhōng wú shù 胸中无数xū shù 虚数xù shù 序数xún huán xiǎo shù 循环小数yàng tiáo hán shù 样条函数yī cì hán shù 一次函数yī xī shù jīng 一夕数惊yīn shù 因数yǐn hán shù 隐函数yìn shù 印数yìng yòng shù xué 应用数学yǒu lǐ shù 有理数yǒu lǐ shù jí 有理数集yǒu lǐ shù yù 有理数域yú liú wú fú hào shù 余留无符号数yú shù 余数yú shù dìng lǐ 余数定理yuán hán shù 原函数yuán hán shù 圆函数yuán shù jù 元数据yuán zǐ xù shù 原子序数yuē shù 约数yùn shù 运数zēng liàng cān shù 增量参数zhāo shù 招数zhāo shù 着数zhēn fēn shù 真分数zhēn shù 真数zhěng bèi shù 整倍数zhěng chú shù 整除数zhěng shù 整数zhěng shù bèi shù 整数倍数zhěng shù jí hé 整数集合zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù 整体服务数位网路zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù 整体数位服务网路zhèng shù 正数zhèng zé cān shù 正则参数zhèng zhěng shù 正整数zhí jiē shù jù 直接数据zhǐ shù 指数zhǐ shù hán shù 指数函数zhǐ shù jī jīn 指数基金zhǐ shù qī quán 指数期权zhǐ shù tào lì 指数套利zhì liàng shù 质量数zhì shù 质数zhì xìn xì shù 置信系数zhì yīn shù 质因数zhì zǐ shù 质子数zhōng wèi shù 中位数zhōng zǐ shù 中子数zhòng shù 众数zhōu qī hán shù 周期函数zhōu qī shù 周期数zǐ wēi dǒu shù 紫微斗数zì jié shù 字节数zì rán shù 自然数zì rán shù jí 自然数集zì shù 字数zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò 综合服务数位网络zōng hé yè wù shù zì wǎng 综合业务数字网zǒng cì shù 总次数zǒng shù 总数zǔ hé shù xué 组合数学zuì dà gōng yuē shù 最大公约数zuì xiǎo gōng bèi shù 最小公倍数zuò shù 作数

shuò

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 數.

Từ điển Trung-Anh

(1) frequently
(2) repeatedly

Từ ghép 2