Có 1 kết quả:

shù zì huà

1/1

shù zì huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to digitalize
(2) digital