Có 1 kết quả:

shǔ niàn

1/1

shǔ niàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to enumerate one by one