Có 1 kết quả:

shù jù zǒng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

data bus (computer)