Có 1 kết quả:

shù jù duàn

1/1

shù jù duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

data segment