Có 1 kết quả:

shù jù duàn ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

data segment