Có 1 kết quả:

shù bǎi

1/1

shù bǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

several hundred

Một số bài thơ có sử dụng