Có 1 kết quả:

shù bǎi wàn

1/1

shù bǎi wàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

several million