Có 1 kết quả:

shù liàng jí

1/1

shù liàng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

order of magnitude