Có 1 kết quả:

shǔ hēi lùn huáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to enumerate what is black and yellow (idiom); to criticize sb behind his back to incite quarrels