Có 1 kết quả:

zhěng xíng wài kē

1/1

zhěng xíng wài kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plastic surgery
(2) orthopedics