Có 1 kết quả:

zhěng huán ㄓㄥˇ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

integral ring (math)