Có 1 kết quả:

zhěng huán

1/1

zhěng huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

integral ring (math)