Có 1 kết quả:

zhěng duì

1/1

zhěng duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dress (troops)
(2) to line up (to arrange in a straight line)