Có 1 kết quả:

zhěng chú shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) factor
(2) exact divisor