Có 1 kết quả:

zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Integrated Service Digital Network
(2) ISDN