Có 1 kết quả:

zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Integrated Services Digital Network
(2) ISDN