Có 1 kết quả:

dí duì

1/1

dí duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hostile
(2) enemy (factions)
(3) combative

Một số bài thơ có sử dụng