Có 1 kết quả:

fū yǎn liǎo shì

1/1

fū yǎn liǎo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to skimp
(2) to work half-heartedly
(3) not to bother