Có 1 kết quả:

fū yǎn sè zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to skimp on the job
(2) to work half-heartedly
(3) not to take the job seriously