Có 1 kết quả:

fū shè

1/1

fū shè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lay
(2) to spread out