Có 1 kết quả:

fū chén

1/1

fū chén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give an orderly account
(2) a thorough narrative

Một số bài thơ có sử dụng