Có 1 kết quả:

shù bù duō

1/1

shù bù duō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a small number
(2) one of a very few