Có 1 kết quả:

shù yǐ qiān jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

thousands (of sth)