Có 1 kết quả:

shù zì xìn hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

digital signal