Có 1 kết quả:

shù jù liàn lù lián jiē biāo zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

data link connection identifier (DLCI)