Có 1 kết quả:

shù mó zhuǎn huàn qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

digital-to-analog converter (DAC)