Có 1 kết quả:

shù mù

1/1

shù mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) amount
(2) number