Có 1 kết quả:

shù mǎ zhào xiàng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

digital camera