Có 1 kết quả:

liǎn bù

1/1

liǎn bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to restrain motion
(2) to check one's step