Có 1 kết quả:

liǎn qián

1/1

liǎn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collect money
(2) to raise funds (for charity)