Có 1 kết quả:

wén bù duì tí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) irrelevant
(2) beside the point