Có 1 kết quả:

wén shū

1/1

wén shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) document
(2) official correspondence
(3) secretary
(4) secretariat