Có 1 kết quả:

wén yǐ zài dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) words of truth
(2) moral expressed in words
(3) written article explaining a moral