Có 1 kết quả:

wén jiàn

1/1

wén jiàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

văn kiện, tài liệu

Từ điển Trung-Anh

(1) document
(2) file
(3) CL:份[fen4]