Có 1 kết quả:

wén jiàn jiā

1/1

wén jiàn jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) folder
(2) file (paper)