Có 1 kết quả:

wén tǐ

1/1

wén tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) genre of writing
(2) literary form
(3) style
(4) literary recreation and sporting activities