Có 1 kết quả:

wén gào

1/1

wén gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) written statement
(2) proclamation
(3) announcement