Có 1 kết quả:

wén mò

1/1

wén mò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) writing
(2) culture

Một số bài thơ có sử dụng