Có 1 kết quả:

Wén Tiān xiáng

1/1

Wén Tiān xiáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wen Tianxiang (1236-1283), Song dynasty politician and poet, folk hero in resisting Mongol invasion in Jiangxi in 1275