Có 1 kết quả:

wén zì yù

1/1

wén zì yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) literary inquisition
(2) official persecution of intellectuals for their writing

Một số bài thơ có sử dụng