Có 1 kết quả:

wén zì yù ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) literary inquisition
(2) official persecution of intellectuals for their writing

Một số bài thơ có sử dụng