Có 1 kết quả:

Wén Kāng

1/1

Wén Kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wen Kang (mid-19th century), Manchu-born novelist, author of The Gallant Maid 兒女英雄傳|儿女英雄传[Er2 nu:3 Ying1 xiong2 Zhuan4]